Sami Valavara at The Fernie

Sami Valavara is playing live at the Fernie this weekend!